Politica de confidențialitate

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Operatorul  de  date este Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune, denumită  în  continuare  A.S.C.I.G.,  cu  sediul  în  Strada  Frumoasă  nr.  31,  etaj  2,  sala  33, înregistrată  în  Registrul  Special  al  Judecătoriei  Sectorului  1  sub  numărul  4681/A/2002, cod fiscal 14706694, e-mail: office@ascig.ro .

A.S.C.I.G.  este  o  persoană juridică, fără scop patrimonial, a cărei misiuni este facilitarea dezvoltării  profesionale  și  personale  a  studenților  și  reprezentarea  studenților  Facultății  de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

 1. Tipuri de date cu caracter personal și modul în care le colectăm
 2. Date de contact: nume, prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 3. Date prin  care  se  pot  identifica detalii legate de experiență și educație: universitate, facultate, an, grupă, program de studiu, calificări, experiență profesională, competențe lingvistice, competențe digitale;
 4. Date referitoare la detalii personale:
 • data nașterii;
 • adresa de domiciliu, codul numeric  personal  (CNP),  seria  și  numărul  cărții  de  identitate  (sunt prelucrate doar în cazul membrilor A.S.C.I.G care completează contractele de voluntariat);
 • codul de  student (se  regăsește  pe  pagina  personală  a  studenților  care  urmează programele  de  studiu  în  cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune și care completează cererile de adeziune la Adunarea Mare a Afiliaților).
 1. Date prin  care  se  identifică  informații  referitoare  la  mediile  virtuale:  adresa  de Facebook;
 2. Date biometrice: Fotografiile și imaginile video care sunt realizate de către A.S.C.I.G. în cadrul proiectelor sau evenimentelor   pe   care   le   organizează,   fiind   utilizate   în   mediul   online   în   scopul promovării;
 3. Alte Date   cu   caracter   personal   care   sunt   furnizate  de  o  persoană  atunci  când interacționează cu A.S.C.I.G. în mediile virtuale pe care le deține: site, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube.

   Modul de colectare a datelor cu caracter personal:

 1. Prin completarea  formularelor  de  înscriere  în  vederea  selecției  pentru  proiectele  pe care A.S.C.I.G. le organizează;
 2. Prin completarea  cererilor  de  adeziune  la  Adunarea  Mare  a  Afiliaților  (valabil  doar pentru studenții din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune);
 3. Prin completarea contractelor de voluntariat (valabil doar pentru membrii A.S.C.I.G.);
 4. Prin interacțiunea  persoanelor  cu  A.S.C.I.G.  în  mediile  virtuale  (site,  Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube);
 5. Prin participarea  studenților  la  evenimentele  sau  proiectele  pe  care  A.S.C.I.G.  le organizează.

3. Utilizarea datelor și temeiul legal

Datele  cu  caracter  personal  sunt  prelucrate de A.S.C.I.G., în conformitate cu prevederile GDPR,  doar  în  urma  obținerii  consimțământului,  acordat  în  mod  liber  de  către  persoana posesoare a respectivelor date.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 1. În procesele  de  selecție  a  studenților  în  cadrul  proiectelor  pe  care  A.S.C.I.G.  le organizează. După selecția persoanelor care au completat formularele de înscriere, A.S.C.I.G. va utiliza datele cu caracter personal în vederea contactării persoanelor care au fost selectate;
 2. Baza de  date  proprie  prin  care  studenții  sunt  înștiințați  cu  privire  la evenimente, proiecte viitoare pe care A.S.C.I.G. le organizează;
 3. Baza de  date  proprie  prin  care  studenții  sunt  înștiințați  cu  privire  la  ofertele  de job-uri, internship-uri și alte oportunități primite din partea partenerilor;
 4. Baza de  date  proprie  prin  care  studenții  sunt  înștiințați  cu  privire  la  diferite evenimente sau proiecte pe care le organizează partenerii;
 5. Transferarea Datelor  cu  caracter  personal  ale  studenților  către  parteneri  numai după încheierea unui Acord privind Prelucrarea Datelor (DPA), între A.S.C.I.G. și respectivul partener.  Transferul  datelor  cu  caracter  personal  către  parteneri  se  va  realiza  doar  în  cazul persoanelor care și-au dat consimțământul în acest sens;
 6. Promovarea evenimentelor  sau  proiectelor  pe  care  A.S.C.I.G.  le organizează,precum  și  promovarea  imaginii  A.S.C.I.G.  în  mediul  online  prin  intermediul  rețelelor  de socializare.

4. Securitatea și partajarea datelor cu caracter personal colectate

Datele  cu  caracter  personal  sunt  colectate  de  A.S.C.I.G.  prin  intermediul  mai  multor prestatori  de  servicii,  de  exemplu:  serviciile  oferite  de  Google.  Pentru  mai  multe  detalii  în ceea ce privește această prelucrare, accesați: Politica de confidențialitate Google .

Baza  noastră  de  date  este  realizată  prin  intermediul  platformei Mailchimp. Pentru mai multe  detalii  legate  de  modul  cum  sunt  prelucrate  datele dumneavostră cu caracter personal prin intermediul acestei platforme, regăsiți aici Politica de confidențialitate Mailchimp.

Datele cu caracter personal menționate la punctul 2, pot fi puse la dispoziția partenerilor cu   care  A.S.C.I.G.  încheie  anumite  contracte,  doar  după  semnarea  unui  Acord  privind Prelucrarea Datelor (DPA) și doar în cazul în care dumneavoastră v-ați oferit consimțământul în acest sens.

A.S.C.I.G.  prelucrează  datele  cu  atenție,  iar  pentru  a  evita  divulgarea  sau  accesul neautorizat  la  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal,  aplică  măsuri  adecvate  pentru protejarea  acestora.  În  acest  sens,  în  ceea  ce  privește  transferul  datelor  dumneavoastră  cu caracter personal către anumiți parteneri, transferul se va face prin intermediul unui document care va avea o cheie de acces, iar această parolă va fi transmisă prin intermediul unei persoane de  contact  din  partea  A.S.C.I.G.  către  persoana  de  contact  din  partea  partenerului.  Din momentul  în  care  datele  dumneavoastră  au  fost  transmise  partenerului,  acestea  intră  sub incidența  Politicii  de confidențialitate specifice fiecărui partener, iar A.S.C.I.G. nu își asumă responsabilitatea pentru modul în care acestea sunt prelucrate.

 1. Perioada de stocare a datelor

Datele  cu  caracter  personal  sunt  prelucrate  de  către  A.S.C.I.G.  până  la  îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și totodată le prelucrează până când persoana își retrage consimțământul.

 1. Drepturile dumneavoastră

 Dreptul la accesul datelor cu caracter personal prelucrate.  Prin  intermediul  unei cereri adresate în scris către A.S.C.I.G., aveți dreptul de a fi informat dacă datele cu caracter personal  sunt sau nu prelucrate. Dacă sunt prelucrate, A.S.C.I.G. va furniza odată cu accesul la  datele  respective  și  scopurile  prelucrării,  categoriile  de  date  vizate,  persoanele  fizice  sau juridice  care  sunt  responsabile  cu  prelucrarea,  iar  acolo  unde  este  posibil,  se  va  preciza  și perioada pentru care sunt stocate datele.

Informațiile  sunt  furnizate  de  A.S.C.I.G.  gratuit.  În  cazul în care cererile unei persoane sunt  nefondate  sau  excesive,  în  special  din  cauza caracterului lor repetitiv, A.S.C.I.G. poate percepe  o  taxă  pentru  furnizarea  informațiilor  sau  poate  să  refuze  să  dea  curs  cererii,  cu condiția să demonstreze că cererile sunt nefondate sau excesive.

Dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor. În  funcție  de  scopurile  în  care au fost prelucrate datele, printr-o cerere scrisă, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal care sunt incomplete, precum și dreptul de a furniza informații suplimentare.

Printr-o  cerere  scrisă,  aveți  dreptul  de  a  solicita  ștergerea  datelor  cu  caracter  personal. A.S.C.I.G. are obligația de a șterge datele în următoarele situații:

(1)    Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinerea scopului pentru care au fost colectate;

(2)    Vă  retrageți  consimțământul  care  reprezintă  temeiul  juridic  în  vederea  prelucrării datelor;

(3)    Datele au fost prelucrate ilegal;

(4)    Vă opuneți prelucrării datelor și nu există motive legale pentru prelucrarea acestora;

Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți   dreptul   de   a   solicita  restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

(1) Considerați  pentru  o  perioadă  că  datele  prelucrate  sunt  inexacte,  perioadă  care  să permită ca A.S.C.I.G. să verifice exactitatea datelor;

(2) În cazul în care prelucrarea datelor este ilegală, dar nu doriți ca datele dumneavoastră să fie șterse;

(3) În   cazul   în   care   A.S.C.I.G.   nu   mai   are   nevoie   de   date   pentru  prelucrare,  dar dumneavoastră  le solicitați pentru constestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(4) V-ați  opus  prelucrării  pentru  intervalul  de  timp  în  care  se  verifică  dacă  drepturile legitime ale A.S.C.I.G. prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

   Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a ne cere datele cu caracter personal pe  care  ni  le-ați  furnizat  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.  De  asemenea,  aveți  dreptul  de  a  transmite  datele  acestea  altui  operator în cazul în care  prelucrarea  este  efectuată  prin  mijloace  automate  sau  în  cazul  în  care  prelucrarea  se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract.

   Dreptul la opoziție. Aveți  dreptul  de  a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter  personal  în  următoarele  situații:  din  motive  legate  de  situația  particulară  în care vă aflați,  prelucrarea  se  face în scopuri de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de   profiluri.   În   situația   în   care  vă  exercitați  acest  drept,  nu  vom  mai  prelucra  datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime  și  imperioase  pentru  prelucrarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal,  iar acestea  prevalează  asupra  intereselor,  drepturilor  și  libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

   Dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în  mod  similar  într-o  măsură semnificativă. Aveți dreptul de a ne solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează să fie  luate  de  persoane  fizice,  nu  computere,  având  astfel  și  dreptul  de a vă spune punctul de vedere și de a contesta decizia.

   Dreptul de a vă retrage consimțământul. Aveți  dreptul  de  a  vă  retrage  în  orice moment  consimțământul,  dar  retragerea  acestuia  nu  afectează  legalitatea  prelucrării  datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuate până la retragerea consimțământului.

   Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

 1. Actualizarea politicii de confidențialitat. Această  politică  de  confidențialitate  a  intrat  în  vigoare  în data de 20 mai 2018 și are la bază  reglementările  descrise  în  Regulamentul  (UE)  2016/679  privind  protecția  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor  date  și  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul  General  Privind  Protecția Datelor –  GDPR).

Această  politică  va  fi  actualizată  în  permanență,  în  conformitate  cu  legislația  adoptată atât  la  nivelul  Uniunii  Europene,  cât  și  la  nivelul  României.  A.S.C.I.G.  garantează  că  în momentul în care prezenta politică de confidențialitate va suferi modificări care vă pot afecta în  vreun  fel,  vă  va  notifica  prin  intermediul  unui  e-mail modificările aduse, precum și noua formă a politicii de confidențialitate.

Ultima actualizare: 17 februarie 2019

 1. Contact

În cazul în care doriți să ne solicitați informații referitoare la exercitarea drepturilor sau la prelucrarea datelor   dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul oferit pentru prelucrarea într-un anumit scop, precum și în cazul în care doriți să obțineți informații suplimentare cu privire la această politică de confidențialitate, ne puteți scrie  un  e-mail  pe  office@ascig.ro  sau  printr-o  cerere  scrisă,  semnată  și  datată  de  către dumneavoastră și trimisă la sediul A.S.C.I.G. din strada Frumoasă nr. 31, etaj 2, sala 33, cod poștal 010985, București, sector 1.

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro