Drepturi și obligații

Statutul Studentuluihttps://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/studenti/OM_3666_2012_CODUL_DREPTURILOR_OBLIGATIILOR_STUDENTILOR%20.pdf
CODUL drepturilor şi obligaţiilor studentului
ART. 1
(1) Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior.
(2) Studenţii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior militar şi învăţământul de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională beneficiază de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementările elaborate de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
(3) Studenţii înmatriculaţi în universităţile confesionale beneficiază de drepturile şi obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din reglementările elaborate în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.
ART. 2
Senatul universitar nou-ales adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, la propunerea studenţilor, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului cod, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia.
ART. 3
(1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândeşte prin admiterea la un program de studii universitare de licenţă, master şi, respectiv, doctorat, potrivit art. 142 alin. (7) şi art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
(3) Contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.
ART. 4
(1) Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite. Universitatea are obligaţia de a reglementa aspectele de mai sus prin codul prevăzut la art. 2.
(3) Instituţiile de învăţământ superior cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului superior.
ART. 5
Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul naţional de învăţământ.
Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universităţii. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligaţia de a face publice modalităţile de soluţionare a acestora.
ART. 6
(1) Studenţii sunt parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi membri ai comunităţii universitare, având drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată de principiile enunţate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
Statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
ART. 8
Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii. Asigurarea, pentru această categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi profesională, a serviciilor de tutorat, precum şi urmărirea traseelor educaţionale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii.
ART. 9
Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
ART. 10
Drepturile studenţilor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor academice şi a celor sociale şi culturale sunt prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 11
(1) Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunţate de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) dreptul la învăţământ de calitate;
b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform legii, a creditelor obţinute în acest fel;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi cartelor universitare;
d) dreptul la protecţia datelor personale;
e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii;
f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor;
g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului”, cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate;
h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile;
i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice;
j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi;
l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, potrivit Cartei universitare;
m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii;
n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaţiei în vigoare;
p) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există această posibilitate în instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii;
q) dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică;
r) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat;
s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor
învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
ş) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul care studentul solicită acest lucru;
t) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat;
ţ) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii;
u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.
(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe site-ul propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.
(3) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu.
ART. 12
(1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul universităţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Cartei universitare.
(2) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universităţilor în temeiul următoarelor drepturi:
a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) dreptul de a fi reprezentaţi în senatul universitar şi în consiliul facultăţii într-o proporţie de minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei universitare;
c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.
(3) Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminare şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliu, senat şi consiliu de administraţie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
(5) Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatele universitare sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii, respectiv al universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanţi de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanţilor delegaţi de organizaţiile studenţeşti în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.
(6) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de către studenţi.
(7) Federaţiile studenţeşti legal constituite la nivel naţional desemnează reprezentanţi în consiliile consultative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 13
(1) Studenţii beneficiază de gratuitate pentru:
a) studii universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile şi conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum şi în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv situaţia şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă, inginer, urbanist, master şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă);
c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţării, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituţiile de învăţământ superior pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
(3) Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 14
Studenţii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii;
c) subvenţii pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
d) acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare;
e) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universităţii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;
g) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi.
ART. 15
(1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară.
(2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de către universităţi.
ART. 16
(1) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor interne ale universităţilor şi care pot fi împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă;
b) burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
c) burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor, precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare;
d) burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 17
(1) Studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă beneficiază de locuri în taberele tematice în limita bugetului acordat în acest scop.
(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenţii pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei universitare.
(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanţelor, cu consultarea federaţiilor naţionale studenţeşti legal constituite.
ART. 18
Studenţii au următoarele obligaţii:
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor;
b) de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii;
c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
d) de a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi;
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
f) de a respecta prevederile codului etic al universităţii;
g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale;
h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia;
i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise;
j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite;
l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ superior;
n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior;
o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;
p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu.
ART. 19
Federaţiile naţionale ale organizaţiilor studenţeşti elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universităţile din sistemul naţional de învăţământ.

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro